Nieuws en acties

Rozengrachtbomen: laat ze niet vallen

 

Een artikel over dit thema is te lezen op nrc.nl

Op de drukke Rozengracht maken dagelijks tienduizenden motorvoertuigen, fietsers en voetgangers gebruik van de weg. De Rozengracht is gekwalificeerd als “Plusnet Fiets”. Dit betekent dat volgens het Amsterdamse Beleidskader Verkeersnetten “fietsers weinig hinder hebben van overige verkeersdeelnemers, snel kunnen doorstromen bij kruispunten en dat er voor fietsers voldoende ruimte is om elkaar te passeren.” Dit is nu niet bepaald het geval! Ondanks de huidige drukte gaat het meestal wel goed omdat auto’s bij (inhalende) fietsers nog (kunnen) uitwijken naar de trambaan.

Maar dit gaat veranderen!

De “voorkeursvariant”.

De gemeente is van plan om de trambaan te verhogen, een fietsstrook aan te leggen en bijna alle aanwezige  bomen te kappen of te verplanten. Dat noemen zij de “voorkeursvariant” die verhoging van de verkeersveiligheid als uitgangspunt heeft. De fietsstrook voldoet echter geheel niet aan het beleidskader ” Verkeersnetten”  en de aanbevelingen van de Centrale Verkeerscommissie Amsterdam (CVC): hij is 25% te smal. De CVC adviseert een fietsstrook van minimaal 2 meter en een schrikstrook van 0.5 meter. In de plannen wordt de fietsstrook 1.8 meter breed, zonder schrikstrook. Daarmee wordt het elkaar inhalen een stuk lastiger.

De verkeersveiligheid van de fietsers zal door deze maatregel alleen maar afnemen.

En de bomen?

Door de kap van de bomen komt de leefbaarheid en de luchtkwaliteit van de straat absoluut in het gedrang.

Met tussen de 8000 en 15.000 motorvoertuigen per dag is de luchtkwaliteit op de Rozengracht niet te best. Gelukkig, de bomen doen er wat aan! Ze vangen fijnstof af en produceren zuurstof. Langs de Rozengracht staan alleen iepen. Iepen zijn het heel effectief in de opname van stikstofdioxide en ozon (tabel 10.1 Leidraad Luchtzuiverend Groen Vincent Kuypers WUR).

Over welke bomen hebben we het hier eigenlijk?

Inventarisatielijst 33 bomen Rozengracht Amsterdam v0.3 JH (2).XLSX

Het betreft hier iepen waarvan de meeste zijn geplant in de jaren zeventig; deze bomen zijn zo’n 50 jaar oud. De levensverwachting van de bomen is niet anders dan van andere volwassen straatbomen in de Amsterdam: de helft goed, de helft matig. Een paar zijn slecht. Het leeuwendeel kan nog tientallen jaren mee. Er staan ook nog oudere iepen tussen: één uit 1935 (tegenover huisnummer 72) en één uit 1915 (tegenover nr. 73). De iep uit 1935 moet overigens weg voor de geplande nieuwe voetgangersoversteekplaats. “Voorkeursvariant” heet dat.

Onze oplossing?

De gemeente kan de negatieve gevolgen voorkomen door de geldende Plusnet Fiets kwalificatie te volgen en de fietsstroken minimaal 2.25 meter breed te maken (CVC). Om voldoende ruimte te houden voor een rijbaan kan de vrije trambaan worden versmald tot een halve trambaan (een zogenaamd strengelspoor). Hiermee ontstaat ruim 3 meter extra ruimte.

We slaan twee vliegen in één klap: de fietsstroken kunnen breder én de bomen kunnen blijven staan.

En de tram dan?

Het traject waar wij het hier over hebben is 600 meter. Aangezien de tram daar in 45 seconden overheen is heeft dit stuk spoor een capaciteit van 60 trams per uur. Er rijden er nu 36, al sneller dan ooit want met invoering van de NoordZuid-lijn rijden er overdag geen bussen meer over de trambaan.

En de taxi’s dan?

Die kunnen over de (vernieuwde) rijbaan voor auto’s; zij krijgen op dit stuk Rozengracht geen ontheffing voor de trambaan. Een stuk veiliger!

En de hulpdiensten dan?

Voor hulpdiensten kan de trambaan bij calamiteiten worden vrijgehouden door deze met verkeerslichten te regelen. In de uitgangspunten staat dat hulpdiensten met 70 km/hr over de Rozengracht kunnen rijden.

Bewonersvariant

De bomen laten staan heet in de plannen de “bewonersvariant”. Op de informatie/inspraakavond van 13 september kwamen 120 belangstellenden af. De boodschap was duidelijk; wat de bewoners betreft moeten de bomen blijven! En daar sluiten wij ons geheel bij aan. Wij noemen ons ontwerp de BBA-variant.

 

Leest u ons volledig verhaal:

Zienswijze BBA Rozengracht

en onderteken de petitie:

Stop de bomenkap op de Rozengracht

 

Jaarvergunning bomenkap Vrolikstraat / Populierenweg (Oost) particuliere tuinen

Woningcorporatie Stadgenoot is bezig met jaarvergunningen voor hun woningcomplexen in Oost. Hiermee kunnen zij de aankomende drie jaar bomen kappen zonder dat omwonenden er bij het Stadsdeel nog bezwaar tegen kunnen maken. De boomconsulenten van de gemeente hebben meegewerkt aan het plan en de eerste vergunningen zijn inmiddels verleend. De boomconsulenten hebben de bomen nooit gezien en beoordeeld, Stadgenoot heeft een goedkoop dealtje: Carte Blanche voor de hoveniers: boom eruit, struik erin

Vrolikstraat 331-365 is nog in de aanvraagfase, net als Olmenweg 1, 3, 5, 7 en Populierenweg 7 en 8  maar ook deze zullen worden toegekend. Zie de “beheerplannen”: Vrolikstraat 130-190 en Vroliksttraat 331-365

 

Ingezonden brief


Amsterdam, 25 juni 2019

Onderwerp: Ontbossing van Nederland

 

Beste Bomen Bescherming Amsterdam,

Allereerst wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Mozes Wolff.

Sinds een aantal maanden ben ik veel met de auto onderweg. Mijn werk concentreert zich voornamelijk rond de ringwegen van Amsterdam en omstreken. Daar rond die wegen, maar ook in de stad, is mij iets opgevallen: het rappe tempo waarmee de snelwegen groeien en het daarbij gepaard gaande snel om zich heen grijpen van de ontbossing.

 Het terugtrekken van het groen en de bomen, het wordt allemaal met een rap tempo minder. Kortom, natuur die zo hard nodig is voor dier en mens, een beter milieu, een gezonder en vriendelijker aangezicht van de stad en de daar omliggende auto- en autosnelwegen. Maar ook zeker niet in de laatste plaats belangrijk voor de dieren die het groen moeten ontberen in de unieke en voor hun, belangrijke habitat. Maar groen van uitsluitend gras en een struik is niet voldoende voor dier en mens om zich prettig te voelen. Zo zijn er hele grote stukken waar totaal geen boom en of struik te zien is en dat baart mij zorgen… Ik vraag mijzelf af wat hier het idee achter is. Een reden die ik kan bedenken is dat deze plekken vrij van vegetatie moeten worden gehouden voor hulpdiensten bij calamiteiten, maar meer kan ik mij niet bedenken.

Ik schrijf dit in het kader van ‘het groen in Nederland’, maar ook dat van de hele wereld. Het stelselmatig ontbossen van Nederland, en de gehele wereld, het lijkt onverminderd door te gaan. En dan nog maar te zwijgen over de autobranches die milieuwetten niet opvolgen en de grootst mogelijke leugens verzinnen om de verkoop van de auto’s op peil te houden, alleen maar voor het geld!!

Het lijkt op hen allemaal geen indruk te maken hoe het met de aarde gesteld is.

 Naast dit probleem is er in mijn optiek de politiek die wereldwijd zou moeten optreden tegen de ontbossing, maar helemaal niet zo veel tegen de ontbossing en vervuiling doet, althans te weinig en te traag naar mijn idee. En ook of zij er op een serieuze manier op toezien dat de regels worden nageleefd, en er wordt opgetreden tegen de ontbossing en de vervuiling van Nederland en de wereld.  De gesteldheid van de aarde lijkt nauwelijks een motivatie te zijn om veranderingen en structurele oplossingen te vinden en de aarde een leefbare planeet te laten zijn voor dier en mens.

 


Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door aangevraagde of verleende kapvergunningen aan te vechten bij de gemeente Amsterdam. Hier lees je het laatste nieuws over onze acties, maar kijk ook op onze Facebook-pagina.