Stadsdeel Oost kapt medio februari 2022 bijna 100 bomen op de Brediuslocatie (voormalig terrein sporthal Bredius). Deze bomen en de rest van de aanwezige natuur moeten plaats maken voor woningen. Een gedeelte van de bomen staat in een gebied grenzend aan de groenstrook van het spoortalud. In deze groenstrook zijn in een onderzoek uit 2019 vleermuizen waargenomen: Dwergvleermuizen gebruiken deze zone als vlucht- en foerageerlocatie. De gemeente moet hier volgens de Natuurbeschermingwet en de landelijke- en gemeentelijke gedragscode een ontheffing hebben. Ook moeten volgens het Bestemmingsplan alle bomen in het gebied vooraf op holten (waar vleermuizen kunnen verblijven) zijn geïnspecteerd. Tenslotte moet kap plaatsvinden in het tijdvak van half augustus t/m oktober, te adviseren door een ecoloog.

Volgens Celine Bos, projectleider, ontstaan er in de groenstrook twee gaten van 5 meter waarmee de functionaliteit als vliegroute niet wordt aangetast. Een ontheffing zou dan ook niet nodig zijn.