Nieuws en acties

Honingbomen Kinkerstraat op kaplijst gemeente

Op 27 mei 2021 stemde de gemeenteraad in met het Definitief Ontwerp (DO) van het Project Vernieuwing Kinkerstraat Midden West. Vóór waren de VVD, CDA, PvdA, Groen Links, SP, D66, Christenunie, Bijeen en Partij van de Ouderen.  Tegen waren DENK, FvD, JA21 en Partij voor de Dieren. Omgevingsmanager Baukje Clevinga die namens het IngenieursBureauAmsterdam het project begeleidt is er stellig in: alle bomen in de Kinkerstraat worden gekapt voor dit nieuwe ontwerp. Het betreft japanse honingbomen, een soort die in het najaar witte bloemen geeft – waar insecten en met name vlinders dol op zijn. Er komen meerdere pluim-essen voor in de plaats. De hoozitting bij het Juiridisch Bureau is donderdag 14 april. Wordt vervolgd.

Strategisch schrijven: “hoe leid je bewoners om de tuin”.

BBA zet grote vraagtekens bij de gevolgde procedure. Want hoe kan het dat niemand in de straat van de bomenkap lijkt te weten?

Volgens Baukje is de bomenkap in de buurtbijeenkomsten toch echt aan de orde geweest. Voor wie geen tijd had om daarbij aanwezig te zijn (of de uitnodiging heeft gemist) is er dan nog het Definitief Ontwerp. Daarin staat niets over de bomenkap, maar wel het volgende: “Bij de nieuwe inrichting worden nieuwe bomen toegevoegd om het straatbeeld fraaier en groener te maken met meer bomenrijen aan weerszijden van de straat”.  In het verslag van de buurtbijeenkomsten staat te lezen: “Er staan al bomen in de straat, in de nieuwe situatie komen 40 bomen (in de huidige situatie staan er 15 bomen).” De Nota van Uitgangspunten (NvU) rept niet over plannen voor bomenkap, maar wel: “Net zo belangrijk is het toevoegen van volwaardig groen, met name bomen, in de straat.”

In de communicatie met de bewoners wordt op geen enkel moment duidelijk gemaakt dat de bestaande bomen in de straat voor de nieuwe zullen worden gekapt. Ook niet op de gemeentelijke website. Pas in de voordracht aan de gemeenteraad wordt dit concreet benoemd (zie punt 3f). Om de raadsleden over de streep te trekken wordt daarbij ook nog de suggestie gewekt dat de bomen een ‘beperkte levensverwachting hebben’. De Bomen Effect Analyse uit 2018 (BEA) toont aan dat de bomen sowieso nog meer dan 15 jaar meekunnen. Is ook wel logisch, want de bomen zijn pas 30 jaar jong.

Laat de honingbomen staan!

Volgens de Nota van uitgangspunten wordt de openbare ruimte klimaatbestendig ingericht. In de aankomende jaren wordt het alleen maar heter in de stad, laten deze jongvolwasssen honingbomen nu juist schaduw brengen in het heetste gedeelte van de straat. De trieste aanblik van een straat vol met sprietjes zoals in de Fredrik Hendrikstraat kan de Kinkerstraat bespaard blijven. Plaats vooral veel bomen bij maar laat de huidige staan!!

——————————————————-

Weesperzijde: noodkap iepen bleek onvermijdelijk.

Een aantal vooroorlogse iepen zijn dinsdag 27 juli 2021 gekapt. Ze hadden iepenziekte en moesten weg om te voorkomen dat de rest van de iepen langs de Weesperzijde zouden worden aangetast. De bomen zijn onderdeel van de Hoofd Bomen Structuur. Wij betreuren de kap, maar erkennen het onvermijdelijke.  Zie de bewonersbrief die Stadsdeel Oost heeft verstuurd aan omwonenden.

———————————————————-

Oproep: wij willen niet weg!

“Weesperzijde (midden)” is het stukje Weesperzijde wat loopt van de Ruyschstraat tot aan de Burmanstraat. In dit gedeelte staat de helft van de zuidelijke veldiepen langs het fietspad op de nominatie om te worden gekapt.  De bomen zijn 50 jaar oud en onderdeel van de Hoofd Bomen Structuur. Ze zijn beeldbepalend voor de stad.

DIT IS VOLKOMEN ONNODIG!

Een aangepast ontwerp van het te verbreden fietspad spaart deze iepen de kettingzaag. De middenberm kan ook worden aangelegd met de bestaande bomen erin. U kunt de kaart van het Voorlopig Ontwerp hier downloaden. Let u op de rode stippen op de kaart: dit zijn de iepen die worden gekapt

Lees de toelichting van het projectteam op het Voorlopig Ontwerp

—————————————

De 73 monumentaaliepen Eerste van Swindenstraat worden gekapt

Stadsdeel Oost gaat in de Eerste van Swindenstraat eenrichtingsverkeer invoeren. Daarvoor worden 73 monumentaaliepen gekapt. Veel omwonenden zijn tegen. Bomenbescherming ondersteunde deze bewoners in hun strijd de iepen te behouden. 23 bewoners tekenden bezwaar aan. Ook BBA diende een eigen  bezwaarschrift in. BBA zag een mogelijkheid de zuidelijke bomenrij te behouden. Deze bomen kunnen nog zeker 25 jaar mee, maar de gemeente is niet van plan de bomen met het leggen van kabels en leidingen te sparen.

De geschiedenis van deze tragedie in een notendop.

1) In de Nota van Uitgangspunten (NvU) kende nog een scenario waarin alle bomen zouden blijven staan;

2) In het participatietraject was dit scenario al verdwenen, maar de zuidelijke bomenrij mocht blijven staan.

3) Na de check van de Centrale Verkeerscommissie bleek de rijbaan te smal ontworpen. De zuidelijke bomenrij moest alsnog weg, of geen éénrichtingsverkeer invoeren, zo staat vermeld in de  Bomen Notitie Het dilemma wordt voorgelegd aan de bewoners én de ondernemers.

4) Uit de enquête blijkt dat de ondernemers het weghalen van de bomen wel zien zitten; er zouden anders meer parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Hun stem blijkt doorslaggevend.

Ondernemers zijn volgens de Algemene wet bestuursrecht bij de kapvergunning geen belanghebbenden.  Ondernemers gaan ‘s avonds weer naar huis en laten een lege straat achter, kijk maar eens op de Albert Cuyp. De herinrichting van de straat is, als het om de bomen gaat, een zaak van de bewoners.

5) In de kapvergunning worden 73 bomen gekapt. De vergunning rammelt aan alle kanten, want er zit een Bomen Effect Analyse  bij die de conclusie trekt dat de zuidelijke bomenrij kan blijven staan.

6) Advies bezwaarschriftencommissie (Juridisch Bureau)  De bezwaarschriften commissie volgde de mening van de gemeentelijke boomconsulent dat behoud van deze bomen in dit stadium geen zin meer heeft en adviseerde de kapvergunning in stand te laten.

7) Ondernemers houden een stevige greep op het projectteam. Wat BBA niet lukt krijgen zij wel voor elkaar: de projectleider Willemijn Luchtenbelt stuurt in oktober een bewonersbrief. Daarin staat te lezen dat de werkzaamheden worden uitgesteld tot na de zomervakantie omdat uitvoering in januari 2022 voor de ondernemers op een “ongunstig moment” komt.

Wanneer de 73 bomen zullen worden gekapt wordt natuurlijk niet vermeld. U wordt vanzelf wakker van de mannen met de kettingzagen.  Daarmee komt een einde aan 70 jaar monumentaaliepen in de Eerste van Swindenstraat.

Eerste van Swindenstraat 1983. Bron: Beeldbank Amsterdam. Foto: DRO.

De iepen eerder in het nieuws bij  “NRC Talk of the Town” en Egbert Schuttert in het Parool

————————————————————–

Petitie Snelweg A27 niet verbreden

Wij, inwoners van Utrecht en medestanders, constateren

en verzoeken stop de verbreding van de A27.

 

Voor verbreding: VVD, PVV, CDA (willen graag ‘doorpakken’)

Tegen verbreding: D66, Groen Links, SP, PvdA, Christenunie, PvdD 

Dinsdag 1 juni 2021 overhandigde Marijke van Zoelen, secretaris Kerngroep Ring Utrecht, de petitie tegen de verbreding van de A27 en de kap van bomen in Amelisweerd aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Dankzij de massale ondertekening is het een groot succes geworden. Hierbij een kort verslag van de aanbieding op 1 juni jongstleden aan de Tweede Kamerleden. Op dat moment was de petitie ondertekend door maar liefst 130.540 mensen. 

Op www.stopverbredingringutrecht.nl. kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief, mocht u deze nog niet ontvangen.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA) nam de petitie in ontvangst als commissievoorzitter en negen fracties gaven acte de presence in dit kwartier:  VVD, CDA, GL, PvdA, SP, PvdD, BBB, D66 en Volt. Dit moest allemaal on-line via een videoverbinding. Marijke van Zoelen van de Kerngroep benadrukte nogmaals dat de verbreding in het geheel niet nodig is. En eindigde met dit appel op de Kamerleden: 
Demissionair minister van Nieuwenhuizen tekende 17 november 2020 het oude Tracébesluit opnieuw. Ze gaf er daarbij blijk van geen enkel gevoel te hebben voor deze tijd met een ongekende stikstof-, natuur- en klimaatcrisis, en met de coronacrisis waardoor thuiswerken echt een blijvertje wordt. Wij vragen u om u wel rekenschap te geven van dit tijdsgewricht en concreet vragen wij:

  • Trek het huidige Tracébesluit in

  • Zet in andere oplossingen zoals op 80 km max op de ring, op spreiding van het verkeer over de dag door het stimuleren van thuiswerken.
  • Zet in op een andere verkeerskundige oplossing binnen de bak bij Amelisweerd.

Demonstratie buiten het Binnenhof

’Het gaat niet door hoor, die verbreding!’

Binnen was de aanbieding van de petitie in volle gang. Buiten was de Kerngroep ook aanwezig met zo’n vijftien demonstranten op de Hofplaats bij de Tweede Kamer. Zij zetten deze actie kracht bij met vlaggen, een spandoek, leuzen en muziek. Géén verbreding, geen kap van monumentale bomen en hoogste tijd voor een nieuwe visie op de aanpak van onze mobiliteit en infrastructuur. Na afloop van de digitale petitieaanbieding kwamen meerdere Kamerleden van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP, plus de fractiemedewerker van Bij1, de demonstranten hun steun betuigen. ‘Het gaat niet door hoor, die verbreding,’ zo stak Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren hen een hart onder de riem. Als het aan Saskia Kluit, GroenLinks Eerste Kamer, Kauthar Bouchallikth, Tweede Kamer Groenlinks met infrastructuur in haar portefeuille, Eva van Esch en Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren, en Jasper van Dijk van de SP ligt, komt de vermaledijde verbreding er niet. En kunnen we blijven genieten van het bos van Amelisweerd.

De petitie startte als persoonlijk initiatief van een betrokken bewoner en is in overleg voortgezet door de Kerngroep. De buitengewone weerklank is mede een gevolg van de respons op een Zembla uitzending van 18 februari en een op youtube geplaatst spoken word gedicht van bekende Utrechters. Maar bovenal toont het binnen luttele maanden bereikte aantal van meer dan 130.000 ondertekenaars hoe gehecht inwoners van Utrecht en uit de regio, zijn aan het landgoed Amelisweerd, daarbij ondersteund door talloze mensen uit de rest van het land. En ook hoeveel onbegrip een anderhalf miljard kostend plan voor een verbreding naar 14 rijstroken in deze tijd teweeg brengt.

In een brief (pdf) en een bijgaand dossier (pdf) zijn de Kamerleden de afgelopen weken op de hoogte gebracht van de argumenten tegen de verbreding van de Ring Utrecht.

Deze week is de Kamercommissie tevens op de hoogte gesteld van een brief van de Europese Commissie (pdf). De brief maakt duidelijk dat de Commissie de procedure bij de Raad van State met belangstelling te volgt en laat zien dat de Commissie, verwijzend naar het advies van de commissie Remkes, van oordeel is dat het stikstofprobleem niet is op te lossen met juridische listen of boekhoudkundige trucs. Deze opmerkingen maakt de Commissie naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State over de A15. Het Rijk baseert zich in het Tracébesluit voor de Ring Utrecht op dezelfde methodiek.

Links

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/Actualiteitenmotie-46-Laat-Amelisweerd-niet-wijken-voor-de-weg-ingediend-door-GroenLinks-e-a-1.pdf

https://www.stopverbredingringutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/Petitie-KRU-1-juni-2021.pdf

——————————————————-

Petitie: Urgent Burgerverzoek: wij willen zichtbare én meetbare bestuurlijke zorg voor bomen in Amsterdam Noord!

Er worden ruim 2.163 bomen gekapt voor stadsuitbreiding in Noord (Elzenhagen, Sixhaven/Buiksloterweg). Dit aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Dit aantal is zonder de reguliere kap (164 stuks in het eerste kwartaal van 2020 en 87 bomen wegens iepziekte in het Vliegenbos in 2020). Wij vinden de optelsom te hoog. Door grootschalige kap groeit een hele generatie op met minder boom-groen; minder zuurstof, minder koelte, meer luchtvervuiling. Kap treft flora, fauna en waterhuishoudens rond bomen. Stadsuitbreiding zorgt voor een ecologische sterfte of schaarste omdat grote gebieden verstenen. Herplante, geïsoleerde bomen bieden geen nieuwe levenskansen aan organismen: één her-plant-boom in een stoep is iets anders dan een bos. Een struik levert minder op dan een boom.

De verplichte herplant wordt niet uitgevoerd: van in de loop van drie jaar 5722 gekapte bomen zijn er slechts 215 herplant (mei 2020). Wethouder geeft toe dat het optuigen van de dienst moeizaam verloopt. Het duurt jaren voor de herplant-boom dezelfde grootte heeft als de omgehakte boom. Verloren boom-jaren halen we nooit meer in.

We kunnen de bomen niet missen. Herplant en behoud van bomen moet prioriteit krijgen. Wij willen duidelijk geïnformeerd worden over aanstaande kap in buurten én willen graag accurate totaaloverzichten van heel Noord zien: er is een bomen-regie nodig voor het hele stadsdeel. Juist nu er veel gebouwd en dus gekapt wordt. De aangeboden ‘bomen-boekhouding’ voldoet niet.

Bestuur en bedrijven kiezen vaak voor afkoop van de taxatiewaarde van bomen. Storting in het groenfonds zorgt voor een verstoring binnen de boomgroen-verdeling omdat herplant vaak ver buiten het kapgebied plaatsheeft. Of er vindt uitstel plaats, door gebrek aan geschikte plant-locaties. De afkoopregeling moet stoppen: kap moet ter plaatse en direct hersteld worden. Gekapte bomen gaan naar Stichting Stadshout, meubelindustrie en andere houtverwerkende bedrijven. Wij zijn van mening dat het beter is de takken en stammen in het kapgebied te houden omdat deze kans biedt tot nieuwe ecologie. Of maak er snipper-paden van. Liever niet aanbieden aan biomassa-centrales. Veel wordt vandaag ‘slim’ of ‘smart’ aangepakt. Bij onze stadsuitbreiding merken we daar weinig van. Wij zouden een groen-sparende werkwijze willen zien binnen het ontwikkelen van stadsuitbreiding. Wij vragen het bestuur zich te verdiepen in alternatieve ecologische werkwijzen en/of scenario’s. Groenbehoud én stadsontwikkeling, ze kunnen elkaar versterken.

De relatie van mens en natuur moet opnieuw gewogen en op waarde worden geschat. Een burgeronderzoek daarnaar bevelen we met klem aan. Deze zou de basis kunnen zijn voor een groenere stadsuitbreiding die wel rekening houdt met en respect heeft voor de reeds bestaande groenstructuur (de scheggen) in ons stadsdeel waarin wij leven.

Een boom moet net zo belangrijk worden als het waterpeil, niet verplaatsbare leidingen, urgente stadsuitbreiding, een fietspad of wat verder een geldend argument blijkt te zijn voor kap. Een boom is een levend wezen, een boom kan niet vluchten naar elders. Het populaire idee dat een boom vervangbaar is blijkt niet correct. Tot slot: wij vernemen graag welke concrete maatregelen er worden genomen na het aanbieden van deze petitie.

Burgers van Noord, De Voortuin van Noord, Stichting W.H.Vliegenbos, Red de bomen in Amsterdam Noord, Groene Longen, Kerstbomenbos Amsterdam Noord, Partij van de Ouderen Amsterdam Noord BOOM 7 en ieder.

—————————————————–

Petitie: Red de bomen bij kadewandvernieuwing Amsterdam

Bij de vernieuwing van 200 km kadewanden en bruggen in Amsterdam wil de gemeente alle bomen kappen. Veel van deze bomen zijn tussen de 70 en 100 jaar oud. Kap is niet nodig, want er bestaan technieken om kadewanden te renoveren met behoud van de bomen. Dankzij de werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen kan een gedeelte van de bomen worden behouden. Lees het in de Nieuwsbrief BBB april 2021.

—————————————————–

Petitie: Steun Het Groen Manifest tegen de massale bomenkap in Amsterdam

Het Groen Manifest is een oproep voor een beter groenbeleid. Stop de onnodige bomenkap in Amsterdam. Onze huidige gezonde bomen moeten behouden worden i.v.m. van het waarborgen van de veiligheid m.b.t. luchtkwaliteit, wateroverlast, geluidsoverlast en hittestress in de stad.

——————————————————–

Petitie: Stop de massa bomenkap in Nederland

In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen gekapt, om te stoken in bio-energie centrales. Dit is in strijd met art 191(1) van het EU verdrag. De massa bomenkap en biomassa industrie is zeer slecht voor mens en dier en moet verboden worden! Alle bomen (muv veiligheidsmaatregelen) moeten behouden blijven !

———————-—————————————
Rozengrachtbomen: toch gered!

De bomen langs de Rozengracht mogen blijven staan op één na. Zie hiervoor het nieuws in het Parool of op de  AT5 site

Hiervoor hebben o.a. de Partij voor de Dieren; Bomenbescherming Amsterdam en de Consciousclub en honderden buurtbewoners zich keihard ingezet! Deze laatste organiseerde zelfs een petitie die meer dan 6000 handtekeningen opleverde!

Een artikel over dit thema is eerder gepubliceerd in de NRC van 21-09-2019 .

———————————————————

56 grote nieuwe iepen “sieren” nu de Frederik Hendrikstraat

Grote iepen?De herplant in de Fredrik Hendrikstraat voldoet niet bepaald aan de toezeggingen door Stadsdeel West gedaan in de aanbiedingsbrief van de kapaanvraag:
“Conform de geldende stadsbrede Bomenverordening bestaat de compensatie van de 73 watercipressen uit de herplant van 56 grote iepen in de plantmaat 30‐35 (stamomtrek in cm gemeten op een hoogte van 100 cm boven de wortelhals van de boom). Deze omtrekmaat is aanzienlijk dikker dan wat gebruikelijk in de stad als straatboom wordt herplant.”

De Fredrik Hendrikstraat is onderdeel van de HoofdBomenStructuur. De beeldbepalende watercipressen hadden volgens het Puccini-beleid van de gemeente niet mogen gekapt maar ingepast in de het nieuwe straatbeeld. Eerder bomenonderzoek toonde aan dat dit goed mogelijk was:

“Is een herprofilering met behoud van de bomen mogelijk?
Naast het behoud van de bomen, geldt er hierbij ook de voorwaarde dat zowel de bomen als de nieuwe verharding een goede toekomstverwachting geboden te worden. Enkele voorwaarden hierbij zijn:
– geringe wortelschade tijdens de werkzaamheden.
– aanleg van een geschikte doorwortelbare ruimte van ca. 40 m3 per boom.
– een barrière tussen boomwortels en delen van de weg die gevrijwaard dienen te blijven van wortels.

In de geschetste nieuwe situatie zal de boomgroei verbeteren. De bomen zullen de komende 20 jaar een goede ontwikkeling laten zien. Ze zullen hoogtes van 25 m bereiken. De bomenstrook kan na 10-20 jaar d.m.v. bemesten/ploffen verbeterd worden wanneer de boomgroei daar aanleiding voor geeft; de bomenstrook hoeft t.z.t. niet meer vergroot te worden.”

Bekijk ook deze reportage van NHNieuws. De Partij voor de Dieren stelde hier vragen over aan het College B&W. Dit waren de antwoorden. We missen 73 herplante bomen!

Bart Dart, woordvoerder BBA: “bewoners zijn op alle fronten door het Stadsdeel misleid en bedrogen.”

—————————————————–

Juridische commissie verklaart jaarvergunning Stadgenoot ongeldig

Woningcorporatie Stadgenoot is bezig met jaarvergunningen voor hun woningcomplexen in Oost. Hiermee kunnen zij de aankomende drie jaar bomen kappen zonder dat omwonenden er bij het Stadsdeel nog bezwaar tegen kunnen maken. De boomconsulenten van de gemeente hebben meegewerkt aan het plan en de eerste vergunningen zijn inmiddels verleend. De boomconsulenten hebben de bomen nooit gezien en beoordeeld, Stadgenoot heeft een goedkoop dealtje: Carte Blanche voor de hoveniers: boom eruit, struik erin

Op de goed bezochte hoorzitting van de Juridische Commissie van 18 december werd het duidelijk dat ons Bewaarschrift BBA niet het enige ingediende bezwaarschrift was. Tien bewoners hadden allen eenzelfde boodschap aan Stadgenoot: deze procedure is ondemocratisch! De  Juridische Commissie geeft de bewoners nu gelijk. Hun uitspraak leest u hier. Ook de Partij voor de Dieren hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Dwars door de Buurt publiceerde recent een artikel over dit fenomeen.

—————————————

Nature is speaking

 

Ik ben het bos

Ik neem jouw vervuiling in mij op en Ik geef jou er schone lucht voor terug.

Ik zuiver jouw water en ik bescherm jouw kusten.

En toch, blijf jij maar doorgaan mij te kappen.

Waardoor jij CO2 onze lucht inblaast en onze planeet opwarmt.

Sommigen van jullie staan aan mijn zijde, maar de meesten van jullie…

Keren mij de rug toe.

Maar ik ben veerkrachtig

Laat mij groeien

En we kunnen jouw klimaatprobleem oplossen.

SAMEN

Wanneer 1 boom valt, hoor je het misschien niet.

Maar wanneer wij met miljoenen vallen. Ik verzeker je, zul jij het zeker voelen.

De natuur heeft geen mensen nodig.

Mensen hebben de natuur nodig.

De natuur bevat minstens een derde van de oplossingen tegen klimaatverandering.

 

———————————————————–

Ingezonden brief


Amsterdam, 25 juni 2019

Onderwerp: Ontbossing van Nederland

 

Beste Bomen Bescherming Amsterdam,

Allereerst wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Mozes Wolff.

Sinds een aantal maanden ben ik veel met de auto onderweg. Mijn werk concentreert zich voornamelijk rond de ringwegen van Amsterdam en omstreken. Daar rond die wegen, maar ook in de stad, is mij iets opgevallen: het rappe tempo waarmee de snelwegen groeien en het daarbij gepaard gaande snel om zich heen grijpen van de ontbossing.

Het terugtrekken van het groen en de bomen, het wordt allemaal met een rap tempo minder. Kortom, natuur die zo hard nodig is voor dier en mens, een beter milieu, een gezonder en vriendelijker aangezicht van de stad en de daar omliggende auto- en autosnelwegen. Maar ook zeker niet in de laatste plaats belangrijk voor de dieren die het groen moeten ontberen in de unieke en voor hun, belangrijke habitat.Maar groen van uitsluitend gras en een struik is niet voldoende voor dier en mens om zich prettig te voelen. Zo zijn er hele grote stukken waar totaal geen boom en of struik te zien is en dat baart mij zorgen… Ik vraag mijzelf af wat hier het idee achter is. Een reden die ik kan bedenken is dat deze plekken vrij van vegetatie moeten worden gehouden voor hulpdiensten bij calamiteiten, maar meer kan ik mij niet bedenken.

Ik schrijf dit in het kader van ‘het groen in Nederland’, maar ook dat van de hele wereld. Het stelselmatig ontbossen van Nederland, en de gehele wereld, het lijkt onverminderd door te gaan. En dan nog maar te zwijgen over de autobranches die milieuwetten niet opvolgen en de grootst mogelijke leugens verzinnen om de verkoop van de auto’s op peil te houden, alleen maar voor het geld!!

Het lijkt op hen allemaal geen indruk te maken hoe het met de aarde gesteld is.

Naast dit probleem is er in mijn optiek de politiek die wereldwijd zou moeten optreden tegen de ontbossing, maar helemaal niet zo veel tegen de ontbossing en vervuiling doet, althans te weinig en te traag naar mijn idee. En ook of zij er op een serieuze manier op toezien dat de regels worden nageleefd, en er wordt opgetreden tegen de ontbossing en de vervuiling van Nederland en de wereld.  De gesteldheid van de aarde lijkt nauwelijks een motivatie te zijn om veranderingen en structurele oplossingen te vinden en de aarde een leefbare planeet te laten zijn voor dier en mens.

———————————————————–

Ingezonden verhaal.

Kappen met kappen!

De aanleiding van het verhaal “KAPPEN MET KAPPEN” is de renovatie in 2018 van het verwaarloosde Meerwaldtplantsoen in Amsterdam Nieuw-West. Om de grondwerkzaamheden, die noodzakelijk geacht werden om een eind aan de wateroverlast te maken, te kunnen uitvoeren, werden honderden bomen gekapt.

Kosten nog moeite zijn gespaard om nieuwe bomen en beplanting aan te schaffen terwijl bestaande bomen als wegwerpartikel werden afgedankt.

De foto’s van de wateroverlast zijn na de renovatie gemaakt. De constatering dat met name de waardering en behandeling van exact dezelfde bomen zo totaal kan verschillen, afhankelijk van in welk deel van de stad ze worden geplant, probeer ik in onderstaand verhaal/sprookje te beschrijven.

Zie ter vergelijking op de bomenkaart van Amsterdam de monumentale Vleugelnoten op de Minervalaan met beschrijving

Blijkbaar hebben niet alleen mensen maar ook bomen een levensverwachting passend bij de sociale status van hun wijk.

Ik hoop dat mijn verhaal op meerdere vlakken stof tot nadenken zal bieden en dat (groot-)ouders en kinderen het kunnen gebruiken om over klimaat, natuur en hun toekomst te kunnen praten.

Marijke Cohinor.

 

Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door aangevraagde of verleende kapvergunningen aan te vechten bij de gemeente Amsterdam. Hier lees je het laatste nieuws over onze acties, maar kijk ook op onze Facebook-pagina.


 

 

 

 

 

Over ons
Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door bewoners te adviseren over de Amsterdamse regelgeving en procedures rondom bomenkap. Gebruik onze teksten in jouw gemeente ter inspiratie en voorbeeld.
Advies nodig?
Vul voor persoonlijk advies en vragen het contactformulier in. Ook ontvangen we daarop graag je opmerkingen, tips en aanvullingen.

En natuurlijk is een successtory ook hartstikke leuk!
Contact met ons
info@bomenbeschermingamsterdam.nl